Live Casino Bonus – Betcity.nl

Versie: 03-10-2021Artikel 1. Definities

1.1  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2  slot online terbaik Betent: de handelsnaam van Betent B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Ceintuurbaan 286-H, 1072 GK te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82283141 en aanbieder van krachtens de Vergunning vergunde kansspelen.

1.tiga  BSN: Burgerservicenummer.

1.4  Cruks: Centraal register uitsluiting kansspelen.

1.lima  Diensten: de door Betent aangeboden kansspelen krachtens Vergunning op het Platform.

1.6  Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Platform en de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot octrooirecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.

1.7  PEP: politiek prominent persoon, directe familieleden en naast geassocieerden van die persoon.

1.8  Platform: Betcity.nl en alle onderliggende pagina’s, subdomeinen.

1.9  Speelrekening: de door Betent in zijn spelsysteem op naam van een Speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de Diensten.

1.10  Speelwinst: prijzen of premies door de Speler behaald met deelname aan de Diensten.

1.11  Speler: de klant van Betent die conform deze Algemene voorwaarden als speler is ingeschreven.

1.12  Spelersaccount: de persoonlijke omgeving waartoe een Speler toegang krijgt na het succesvol registreren als Speler.

1.13  Tegenrekening: de bij inschrijving op het Platform opgegeven en op naam van een Speler aangehouden bankrekening bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366.

1.14  Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen met kenmerk [#];

1.15  Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.Artikel dua. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Betent aanbiedt op het Platform.

dua.2 Betent behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Wezenlijke wijzigingen zullen tenminste een maand voordat deze van kracht worden aan de Speler worden gecommuniceerd. Indien de Speler niet akkoord gaat met de wijziging(en), zal het Spelersaccount worden beëindigd conform de Algemene voorwaarden.

Baca Juga :  Altogel : Situs Togel Online Terpercaya.

2.tiga De Algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij vertalingen zal in geval van discrepantie tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie de Nederlandse versie voorgaan.Artikel tiga. Inschrijving

3.1 Inschrijving bij Betent als Speler is mogelijk voor alle natuurlijke personen die:

      a. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; en

      b. Niet zijn ingeschreven in Cruks;

tiga.2 Om zich in te schrijven moeten de volgende gegevens, voor zover van toepassing, verstrekt worden, zoals ook opgenomen op het betreffende identiteitsdocument:

      a. Voorna(a)m(en) en achternaam;

      b. Geboortedatum en -plaats;

      c. Indien van toepassing: BSN (na inschrijving van de Speler wordt dit direct vernietigd, tenzij uit enige wettelijk voorschrift anders voortvloeit);

      f. Telefoonnummer;

      g. Bankrekeningnummer en de tenaamstelling;

      h. Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van een geldig identiteitsdocument slot online (hiertoe dient de persoon een geldig identiteitsdocument te uploaden).

3.3 Door zich in te schrijven als Speler verklaart een Speler:

      a. Handelingsbekwaam te zijn;

      b. Akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden;

      c. Uitsluitend voor eigen rekening te zullen spelen;

      d. De inschrijving als Speler niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor fraude met of misbruik van de Diensten;

      e. Zorgvuldig om te zullen gaan met de identificatiemiddelen voor inschrijving als Speler op het Platform, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door Betent te stellen voorschriften op te volgen;

      f. Kennis te hebben genomen van:

      a. De Algemene voorwaarden;

      b. Het Verslavingspreventiebeleid ;

      c. Het beleid ter voorkoming van kansspelgerelateerde criminaliteit ; en

Baca Juga :  Idn Poker: Idnplay, Poker Idn, Idn Play, Poker Online

      d. Het privacy statement van Betent .

tiga.4 Inschrijving als Speler vindt slechts plaats na:

      a. Succesvolle identificatie en verificatie van de opgegeven en overlegde gegevens door middel van VerifyMe-oplossing van CDDN.nl. Betent kan bij Spelers met een BSN als alternatieve identiteitsverificatie de zogenaamde Cruks-code en verificatie van de tenaamstelling van de Tegenrekening gebruiken;

      b. Validatie van het e-mailadres en telefoonnummer;

      c. Validatie van de tegenrekening;

      d. Raadpleging van Cruks en bevestiging dat de betrokken persoon daarin niet is opgenomen;

      e. Sanctiescreening, dat wil zeggen dat Betent vaststelt dat tegen inschrijving van de betrokken persoon als Speler geen bezwaren of bedenkingen bestaan op grond van de Wwft en/of de Sanctiewet 1977;

      f. Vaststelling van de limieten door de betrokken persoon, te weten:

            • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;

            • De maximale stortingen op de Speelrekening per dag, week of maand; en

            • Het maximale tegoed op de Speelrekening;

      g. Vaststelling dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is; en

      h. Indien van toepassing, succesvolle afronding van een verscherpt cliëntenonderzoek.

3.lima Betent behoudt zich het recht voor om bij het bestaan van risico verhogende factoren een zogenaamd verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren, onder andere wanneer de betrokken persoon een verhoogd risico met zich meebrengt op witwassen of het financieren van terrorisme. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

      a. inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren; en

tiga.6 Als Betent vaststelt dat een verscherpt cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd, verricht Betent in ieder geval een onderzoek naar de bron van de middelen van de betrokken persoon.

3.7 Ten aanzien van PEP’s voert Betent een aantal specifieke maatregelen uit, namelijk:

      a. Toestemming van een lid van het hoger leidinggevend kader van Betent om de betrokken persoon in te schrijven als Speler;

      b. Intensief monitoren van de transacties; en

Baca Juga :  King338 Situs Slot Online Deposit Via Dana Ovo Gopay Linkaja Pulsa Tanpa Potongan 5000

      c. Te allen tijde onderzoek naar herkomst van de middelen van de PEP.

tiga.8 Betent behoudt zich het recht voor om als onderdeel van de inschrijving als Speler nadere documenten en informatie op te vragen of om een persoon niet als Speler in te schrijven, wanneer Betent weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler als bedoeld in dit artikel voldoet.Artikel 4. Aanmelding

4.1 Bij iedere aanmelding van de Speler identificeert Betent de Speler en raadpleegt Cruks. De Speler krijgt alleen toegang tot zijn Spelersaccount, nadat is vastgesteld dat de Speler niet is ingeschreven in Cruks, met uitzondering van de situatie waarin Cruks als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd. In dat geval:

      a. Stelt Betent de Kansspelautoriteit onverwijld in kennis van de storing en de gevolgen daarvan;

      b. Raadpleegt Betent het register zo spoedig mogelijk nadat de storing is opgeheven; en

      c. Beëindigt Betent de aanmelding van de in Cruks ingeschreven en tijdens de storing aangemelde Speler.

4.dua Betent heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter voorkoming van doorlopende en/of ongeautoriseerde aanmelding. De Speler mag deze niet omzeilen of obstrueren.

4.3 Betent laat een Speler niet toe tot deelname aan de Diensten, als het saldo op zijn Speelrekening daarvoor ontoereikend is.Artikel 5. Schorsing

lima.1 Betent schorst de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten in ieder geval:

      a. Op verzoek van de Speler;

      b. Bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler en/of aan de Algemene voorwaarden;

      c. Bij een redelijk vermoeden dat de Speler door onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokken, als gevolg waarvan Betent de Speler heeft geadviseerd zich te laten inschrijven in Cruks, bij gebreke waarvan Betent de Kansspelautoriteit hierover heeft ingelicht;